برچسبچربی های خون

چربی های خون و لیپوپروتئین ها (شیلومیکرون، VLDL ، LDL ، HDL)

چربی های خون چگونه در بدن جا‌به‌جا می‌شوند؟ چربی های خون در بسته‌های گردشی در خون به نام لیپوپروتئین قرارگرفته‌اند و از طریق خون به نقاط مختلف بدن منتقل می‌شوند. افزایش غیرطبیعی چربی های خون خطرناک است و می‌تواند منجر به...