برچسبپروتئین شناسی

آزمون پروتئین شناسی| شما از پروتئین ها چه قدر می‌دانید؟

این آزمون برای افرادی طراحی شده است که مقالات رژيم غذایی حاوی پروتئین، پروتئین ها و چربی سوزی و چند مقاله‌ی دیگر را مطالعه کرده‌اند؛ و یا می‌خواهند دوره‌ی پروتئین ها و متابولیسم آن ها را بگذرانند. این آزمون حاوی اطلاعات بسیار...