برچسبپروتئین در مواد غذایی

آنزیم های گوارشی هضم کننده ی پروتئین

پروتئین های گیاهی به میزان کمتری نسبت به پروتین های حیوانی جذب می شود زیرا محتوای پروتئینی آن در دیواره ی سلولزی گیاه به دام افتاده است. ورود اسیدآمینه ها به روده به صورت انتقال فعال و ورود آن به خون به روش انتشار تسهیل شده است...