برچسبسیرکادین

سمینار اختلالات خواب ۱: ریتم شبانه‌روزی

مباحث سمینار: ۱- ریتم ۲۴ ساعته‌ی بدن چیست؟ ۲- بدن چگونه از ریتم خود منحرف می‌شود؟ ۳- آناتومی ساعت مغز ۴- تحریک‌پذیری ملانوپسین‌ها به نور ۵- افراد سحیرخیز و شب‌زنده‌دار ۶- ریتم دمای بدن ۷- ریتم ۲۴ ساعته‌ی خلق‌و‌خو ۸- اثرات سفر و...