برچسبرژیم غذایی

طراحی یک رژیم غذایی بر اساس هرم غذایی

چگونه با استفاده از هرم غذایی، یک رژیم غذایی طراحی کنیم؟هرم غذایی به شما کمک می‌کند که رژيم غذایی خود را بر اساس نسبت‌های صحیح مواد غذایی ایجاد کنید. شما خودتان می‌توانید برای خودتان رژیم غذایی بنویسید به شرط اینکه دانش تغذیه‌...