برچسبحداکثر طول عمر

سمینار طول عمر واقعی انسان

حداکثر طول عمر انسان چه قدر است؟ آيا عدد دقیقی برای این سوال وجود دارد؟حداکثر طول عمر انسان چه قدر است؟ ۱۰۰ سال؟ ۱۲۰ سال؟ ۱۴۰ سال؟ این سوال نهایی است که در سمینار طول عمر واقعی انسان می‌خواهم به آن پاسخ دهم. فیلم سمینار را با دقت...