برچسباکسیژن رسانی به بافت ها

هموگلوبین| نقش هموگلوبین و میوگلوبین در اکسیژن رسانی به بافت ها

روش‌های اکسیژن رسانی به بافت ها در این مقاله به اکسیژن رسانی در بدن به بافت ها می‌پردازیم. اکسیژن به دو روش در خون حل می شود: محلول (حدود 2 درصد) متصل به هموگلوبین (حدود 98 درصد) وجود هموگلوبین در خون بسیار حائز اهمیت است چون می...