برچسبآنزیم های کبدی

تفسیر آنزیم های کبدی

در این مقاله قصد دارم نکات مفیدی برای تفسیر آزمایش‌های کبد ارائه دهم. مهم‌ترین آنزیم‌های کبد در تشخیص بیماری‌ها شامل سه آنزیم AST  یا آسپارتات آمینوترانسفراز، ALT  یا آلانین آمینوترانسفراز و ALP  یا آلکالن فسفاتاز هستند...