الگوریتم چربی سوزی- درس ۳

0
2
چربی سوزی و کاهش چربی اضافه
الگوریتم چربی سوزی
الگوریتم چربی سوزی درس ۳ برای دانلود کردن این پادکست ۳۰ دقیقه‌ای ابتدا باید عضویت طلایی را خریداری کنید. توزیع چربی شکل‌های مختلفی در بدن دارد. شایع‌ترین شکل چربی دو شکل سیبی‌شکل و گلابی‌شکل است. مردها با دریافت چربی اضافیapple shaped  یا سیبی‌شکل می‌شوند و خانم‌ها با دریافت چربی اضافی گلابی‌شکل یا pear-shaped  می‌شوند. اشکال دیگر […]
برای دسترسی به این محتوای ارزشمند باید عضویت طلایی را خریداری کنید.