آموزش تغذیه آناتومی و فیزیولوژی پزشکی شیمی بدن - بیوشیمی

آنزیم های گوارشی هضم کننده ی پروتئین

تیتر مقاله: آنزیم های هضم کننده ی پروتئن

پروتئین های گیاهی به میزان کمتری نسبت به پروتین های حیوانی جذب می شود زیرا محتوای پروتئینی آن در دیواره ی سلولزی گیاه به دام افتاده است.
ورود اسیدآمینه ها به روده به صورت انتقال فعال و ورود آن به خون به روش انتشار تسهیل شده است. اسیدآمینه ها بعد از صرف غذا غلظتشان فقط مفدار اندکی در خون افزایش می یابد. چرا؟
دلیل آن این است که:
هضم و جذب پروتئین ها 2 تا 3 ساعت طول می کشد و این فرآیند کند و تدریجی است. بنابراین در هر زمان فقط مقدار اندکی اسیدآمینه جذب می شود.
آمینواسید های اضافی ظرف مدت 5 تا 10 دقیقه از تمام سلول های بدن مخصوصا از بافت کبد برداشت می شود و این امر باعث می شود که مقدار اسیدآمینه ها در خون افزایش نیابد.
اسید، نمک و حرارت باعث دناچوره شدن و سست شدن پیوند های هیدروژنی و یونی می شود و قابلیت هضم پروتئین را افزایش می دهد.

نقش معده در هضم و جذب پروتئین

هضم پروتئین از معده آغاز می شود. پروتئین ها در معده تحت تأثیر آنزیم پپسین و اسید معده HCl به اسید آمینه ها و پپتید های کوچک تر تقسیم می شوند. مهم ترین اثر پپسین در هضم کلاژن است. کلاژن مهم ترین پروتئین بافت پیوندی است. آنریم رنین پروتئین کازئین موجود در شیر را رسوب می دهد. سپس اسید امینه ها وارد دوازدهه می شوند. دوازدهه به دوازده سانتیمتر اول روده ی باریک می گوند. در اینجا انزیم های پانکراسی تخریب پروتئین ها و هضم وجذب آن ها را ادامه می دهند. اینک با برخی از آنزیم های پانکراسی آشنا می شویم:

نقش آنزیم های پانکراسی در هضم و جذب پروتئین ها

1- تریپسین: تریپسینوژن از پانکراس به درون روده ترشح شده و در آنجا تحت تأنثیر آنزیم انتروکیناز تبدیل به تریپسین می شود که فرم فعال آنزیم است. تریپسین پیوند های پپتیدی داخل پروتئین ها را می شکند. خود تریپسین که در روده فعال شده موجب فعال شدن سایر پروتئاز های ترشحات پانکراسی می شود. به همین دلیل تریپسین مهم ترین آنزیم پانکراسی محسوب می شود. تریپسین وظیفه دارد که پیوند های اسیدآمینه های لیزین و آرژینین را باز کند.

2- کموتریپسین: کموتریپسینوژن مانند تریپسینوژن از پانکراس به روده ترشح می شود و  پس از مجاورت با آنزیم انتروکیناز و تبدیل به کموتریپسین، فعال شده و در باز کردن پیوند های اسیدآمینه های آروماتیک ایفای نقش می کند.

3-الاستاز: این آنزیم در هضم پروتئین های فیبری و همچنین در باز کردن پیوند های اسیدآمینه های آلیفاتیک نقش دارد.

4- کربوکسی پپتیداز ها : کربوکسی پپتیدازها هم از روده ترشح می شوند و هم از پانکراس و وظیفه دارند که اسیدآمینه های آروماتیک را از انتهای COOH جدا کنند.

5- دزوکسی ریبونوکلئاز ها: این آنزیم های پانکراسی هضم کننده ی DNA و RNA در بافت های گیاهی و جانوری در غذا هستند.

در این تصویر ارتباط میان پانکراس و روده ی باریک نمایش داده می شود.

نقش پانکراس در هضم غذا

نقش آنزیم های روده ای در هضم و جذب پروتئین ها

آنزیم های لبه مسواکی روده عبارتند از:
1- کربوکسی پپتیداز روده ای: پیش تر به فعالیت آن اشاره شد.
2- آمینوپپتیداز روده ای
3- دی پپتیداز
4- انتروکیناز (انتروپپتیداز)
5- نوکلئوئیاز
6- نوکلئوزیداز (نوکلئوزید= پورین + پیریمیدن + پنتوز)

آنزیم های ترشحی هضم کننده ی پروتئین معده و پانکراس و روده

نقش روده در هضم غذا

با توجه به متن مقاله به سوالات زیر پاسخ دهید و جواب مورد نظر خود را در قسمت نظرات بنویسید

گروه اول: سوالات آسان برای مطالعه ی سطحی
1- کدام دسته از انزیم ها علاوه بر منشأ پانکراسی، منشأ روده ای نیز دارند؟
کربوکسی پپتیداز
انتروکیناز
پپسین
تریپسین

2- کدام مورد باعث افزایش قابلیت هضم پروتئین می شود؟
حرارت
نمک
PH اسیدی
همه ی موارد

3- مهم ترین آنزیم پانکراسی که تمام انزیم های پانکراسی دیگر را فعال می کند:
پپسین
تریپسین
کموتریپسین
انتروکیناز

4- کدام برای هضم و جذب پروتئین های فیبری اثر قدرتمند تری دارد؟
دی پپتیداز
دزوکسی ریبونکلئار
رنین
الاستاز

5- کلاژن را که مهم ترین پروتئین بافت پیوندی است، تخریب می کند
نوکلئوزیداز
آمینوپپتیداز
پپسین
تریپسین

گروه دوم: سوالات سخت برای مطالعه ی عمقی
6- کدام آنزیم گوارشی توانایی  هضم DNA را ندارد؟
دزوکسی ریبونوکلئاز
نوکلئوئیداز روده ای
نوکلئوزیداز روده ای

7- کدام گزینه از نظر محتوای علمی پذیرفته نیست؟
تمامی کربوکسی پپتیدازهای گوارشی از سلول های اکینار پانکراسی ترشح می شوند..
همه ی آنزیم های پانکراسی قبل از ورود به روده غیرفعالند.
تریپسین و الاستاز هر دو از یک بافت ترشح می شوند.
نوکلئوزیداز و ریبونوکلئاز از بافت های متفاوتی ترشح می شوند.

 

 

1 دیدگاه

درج دیدگاه

تنها یک قدم دیگر تا دانلود 
ایبوک مقاله‌ی شماره‌ی ۱ 

ایمیل خود را در باکس سفید رنگ در قسمت زیر وارد کنید تا فایل ایبوک را برایتان ایمیل کنم.
ایمیل خود را این قسمت وارد کنید.
دانلود فایل ایبوک ۱
close-link